แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Part 5
 • ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน  เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในวันที่  29  พฤษภาคม  2558   และวันที่ 3 -4  มิถุนายน  2558   เวลา  08.30 -16.30 น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีทีมวิทยากรดังนี้   ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร  และรองศาสตราจารย์  ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์์วิทย์  (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ)  งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวางแผน  […]

  ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา

  ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน  เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในวันที่  29  พฤษภาคม  2558   และวันที่ 3 -4  มิถุนายน  2558   เวลา  08.30 -16.30 น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีทีมวิทยากรดังนี้   ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร  และรองศาสตราจารย์  ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์์วิทย์  (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ)  งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวางแผน  […]

  Continue Reading...

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมการเตือนภัยจำลองสถานการณ์จริงและเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๘  ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัย

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดซ้อมอพยพหนีไฟและเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมการเตือนภัยจำลองสถานการณ์จริงและเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๘  ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัย

  Continue Reading...

 • ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รัยสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เมื่อวันที่  2 -17  มีนาคม 2558  นั้น  บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  และประกาศตารางสอบ  สนามสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ตารางสอบ  สนามสอบ                

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รัยสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เมื่อวันที่  2 -17  มีนาคม 2558  นั้น  บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  และประกาศตารางสอบ  สนามสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ตารางสอบ  สนามสอบ                

  Continue Reading...

Page 5 of 54« First...456...101520...Last »