แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Part 15
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ได้เรียนเชิญวิทยากรมาบรรยายให้กับนักศึกษา     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่  ๑  จำนวน ๗๗ คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนันฑา สดสี (Dr.Dr.-Ing. Sunantha Sodsee) อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  การบรรยายพิเศษเรื่อง “Introduction to Artificial Intelligence”

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ได้เรียนเชิญวิทยากรมาบรรยายให้กับนักศึกษา     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่  ๑  จำนวน ๗๗ คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนันฑา สดสี (Dr.Dr.-Ing. Sunantha Sodsee) อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Continue Reading...

 • งานสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จัดโครงการสหกิจศึกษา ในระยะที่ ๑  ดำเนินการฝึกอบรมหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ในวันศุกร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและให้โอวาทในครั้งนี้

  โครงการสหกิจศึกษา ระยะที่ ๑

  งานสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จัดโครงการสหกิจศึกษา ในระยะที่ ๑  ดำเนินการฝึกอบรมหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ในวันศุกร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและให้โอวาทในครั้งนี้

  Continue Reading...

 • ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพบปะทีมบริหารของคณะ  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรา  อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพบปะทีมบริหารของคณะ  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรา  อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Continue Reading...

Page 15 of 54« First...510...141516...202530...Last »