แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Part 10
 • งานวิเทศสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ แลนด์บรีซ รีสอร์ท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  ๒๐ คน

  โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

  งานวิเทศสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ แลนด์บรีซ รีสอร์ท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  ๒๐ คน

  Continue Reading...

 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อมรา อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับคุณติ๊ก เจษฎาภรณ์  ผลดี  ที่เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๘  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบาลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อมรา อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับคุณติ๊ก เจษฎาภรณ์  ผลดี  ที่เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๘  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบาลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  Continue Reading...

 • ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทัวร์สำหรับโครงการสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาละยเทคโนโลยีพระนคร  โทร. 02-836-3000 ต่อ 4194  ระหว่างวันที่ 5- 19  มกราคม 2558  ในวันและเวลาราชการ Download:: รายละเอียดการสอบราคาจ้างเหมาทัวร์            

  สอบราคาจ้างเหมาทัวร์โครงการสัมนาศึกษาดูงาน

  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทัวร์สำหรับโครงการสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาละยเทคโนโลยีพระนคร  โทร. 02-836-3000 ต่อ 4194  ระหว่างวันที่ 5- 19  มกราคม 2558  ในวันและเวลาราชการ Download:: รายละเอียดการสอบราคาจ้างเหมาทัวร์            

  Continue Reading...

Page 10 of 54« First...5...91011...152025...Last »