วิสัยทัศน์ /ภารกิจ /นโยบาย

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ภารกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุุณธรรมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

แนวนโยบายบริหารจัดการ
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. บริหารการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

About the Author