บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

prayutนายประยุทธ  สุวรรณศรี
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4202

  • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

fon_fonนางสาวกาญจนา  อินทร์เฉลิม
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4202

  • หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
  • หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • ปฏิบัติหน้าที่งานสวัสดิการและสุขพลานามัย

piyapongดร.ปิยะพงษ์  ปานแก้ว
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4202

  • หัวหน้าวิชาทหาร

radchaneeผศ.รัชนี  ผิวทอง
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4146

  • หัวหน้างานพัฒนาวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม

หน้า  1   2

About the Author