บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

pitchayaนางพิชญา  พุกผาสุข
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4156

  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ladda-11นางลัดดา  แสงแก้ว
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4194

  • หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
  • หัวหน้างานพัสดุ

piyatidaนางสาวปิยธิดา  รุจะศิริ
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4159

  • หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

chawaneeนางสาวชวนี  สุภิรัตน์
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4159

  • หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม

woranuchนางสาววรนุช  ดีละมัน
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4189

  • หัวหน้างานหลักสูตร

พี่หน่อยนางสุกัญญา  พินิจเวชการ
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4159

  • หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
  • ปฏิบัติหน้าที่งานหลักสูตร

varinthornดร.วรินธร  บุญยะโรจน์
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4189

  • หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

หน้า  1   2

About the Author