บุคลากรฝ่ายบริหาร

pook-1ดร.นริศรา  นาคเมธี
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4157

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร

suwanna-11นางสาวสุวรรณา  โย้วเพ็ง
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4194

 • หัวหน้างานบริหารและวางแผน
 • หัวหน้างานการเงิน

ratikorn-1nนางรติกร  บุญเพ็ง
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4194

 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 • หัวหน้างานสารบรรณ
maytiyanin-1
ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4194
 • หัวหน้างานบุคลากร
orawan
นางสาวอรวรรณ  มุกนนท์
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4155
 • หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
yupapin
นางสาวยุพาพิน  อติกานต์กุล
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4192
 • หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์

พี่แอ๋ว
นางสาวชลิตา  อินสะโร
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4194

 • หัวหน้างานบัญชี

ladda-11
นางลัดดา  แสงแก้ว
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4194

 • หัวหน้างานพัสดุ

นู๋ต้อม
นางสาวเยาวภา  เทวะผลิน
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4194

 • ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน

women
นางสาวกรวรรณ สิบพันทา
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4603

 • เลขานุการคณบดี
 • ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ

women
นางสาวพราวผกาย  สังข์เจริญ
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4194

 • ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ

หน้า 1   2

About the Author