บุคลากรฝ่ายวางแผน

kanikarผศ.กรรณิการ์  ม่วงชู
โทร.0-2836-3000  ต่อ 4136

  • รองคณบดีฝ่ายวางแผน

pattaranee-11นางพัทลาณี  วรดิษฐ์
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4136

  • หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
  • หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
  • หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง

nisaraดร.ณิศรา  สุทธิสังข์
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4136

  • หัวหน้างานติดตามและประเมินผล

sunisaดร.สุนิสา  สายอุปราช
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4136

  • หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

maiนางสาวอัจฉรา  เฉลิมเกียรติ
โทร.0-2836-3000 ต่อ 4136

  • หัวหน้างานบริหารโครงการและฝึกอบรม
  • ปฏิบัติหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

About the Author