สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

suneeผศ.สุนีย์  สัมมาทัต
Asst.Prof.Sunee  Sammatat
หัวหน้าสาขาวิชา

กลุ่มคณิตศาสตร์

nittayaผศ.นิตยา  บุญสิทธิ์
Asst.Prof.Nittaya  Boonsith

srivilaiนางศรีวิไล  พวกน้อย
Mrs.Srivilai  Phuaknoy

pitchayaนางพิชญา  พุกผาสุข
Mrs.Pichaya  Pukbhasuk

pennapaผศ.เพ็ญนภา  สุวรรณบำรุง Asst.Prof.Pennapa  Suwanbamrung

kanikarผศ.กรรณิการ์  ม่วงชู
Asst.Prof.kannikar  Muangchoo

sukjitผศ.สุขจิตร  ตั้งเจริญ
Asst.Prof.Sukjit  tangcharean

nisaraดร.ณิศรา  สุทธิสังข์
Dr.Nisara Suthisung

pannikaนางพรรณิการ์  มีอ่อน
Mrs.Pannika  Mee-on

vareewanนางสาววรีวรรณ์ วิเศษสิงห์
Miss Wareewan  Wisedsing

sunisaดร.สุนิสา  สายอุปราช
Dr.Sunisa  Saiuparad

chanvitนายชาญวิทย์  ปราบพยัคฆ์
Mr.Chanvit  Prabpayak

กลุ่มสถิติ

worapotนายวรพจน์  โหรวิชิต
Mr.Worapot  Honwichit

duangjaiผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน์
Asst.Prof.Duangjai  Kemvirat

pakinผศ.ภาคิณ  อังศุณิศ
Asst.Prof.Phakin Angsunit

jaranyaนางจรัลยา  ดอกมณี
Mrs.Jaranya  Duakmanee

kritsadaนายกฤษฎา  เหล็กดี
Mr.Kritsada  Lekdee

siamนายสยาม  ลางคุลเสน
Mr.Siam  Langkunsen

yupapinนางสาวยุพาพิน  อติกานต์กุล
Miss Yupapin  Atikankul

faungladdaนางสาวเฟื่องลัดดา  โสภา
Miss Faungladda  Sopa

narudeeนางสาวนฤดี  สมิทธ์ปรีชา
Miss Narudee  Smithpreecha

chawaneeนางสาวชวนี  สุภิรัตน์
Miss chawanee   Supirat

piyatidaนางสาวปิยธิดา  รุจะศิริ
Miss  Piyatida  Rujasuri

About the Author