สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

manoch1นายมาโนช   หลักฐานดี
Mr.Manoch   Lakthandee
หัวหน้าสาขาวิชา

amara-1ผศ.ดร.อมรา  อมรแก้ว
Asst.Prof.Amara  Amornkaew

wichaiว่าที่ร้อยตรีวิชัย  โกศลวัฒน์
Mr.Wichai  Kosonwat

radchanee
ผศ.รัชนี  ผิวทอง
Asst.Prof.Radchanee  Piwthong

salakchitผศ.สลักจิต  พุกจรูญ
Asst.Prof.Salakchit Pukjaroon

natchamaiผศ.ณัฐชมัย  ลักษณ์อำนวยพร
Asst.Prof.Natchamai  Lukamnuyporn

ดวงฤทัย1ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ
Dr.Duongruithai  Nicomrat

ภัทริกา1ดร.ภัทริกา  สูงสมบัติ
Dr.Pattarika  Soongsombat

sukphachaiนายศุภชัย  หิรัญศุภโชติ
Mr.Sukphachai  Hirunsukpachot

woranuchนางสาววรนุช  ดีละมัน
Miss Woranuch Deelaman

kitiyotนายกิติยศ  ตั้งสัจจวงศ์
Mr.Kittiyot  Tungsudjawong

varinthornดร.วิรินธร  บุญยะโรจน์
Dr.Varinthorn  Boonyaroj

 

About the Author