สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

sirichaiนายศิริชัย  สาระมนัส
Mr.Sirichai  Saramanus
หัวหน้าสาขาวิชา

ubolwanนางอุบลวัลย์  อินทรปัญญา
Mrs.Ubolwan Intrapunya

vipaนางวิภา  จักรชัยกุล
Mrs.Vipa  Jakchaikul

suthapaนางสุธาดา  ศรีเกตุ
Mrs.Suthada  Srigate

nipapornนางนิภาพร  ปัญญา
Mrs.Nipaporn  Panya

veerawanนางวีรวรรณ  จันทนะทรัพย์
Mrs.Veerawan Janthanasub

surachetนายสุรเชษฐ์  เรืองประโคน
Mr.Surachet  Rouangprakhon

narisaraนางสาวนริศรา  นาคเมธี
Miss Narisara  Nakmaetee

papatsornนางภภัสสร  สิงหธรรม
Mrs.Papatsorn  Singhatham

nattiyaนางสาวณัฐติญา  ไข่ติยากุล
Miss Nattiya  Khaitiyakul

werawatนายวีรวัฒน์  เชี่ยวปัญญานันท์
Mr.Werawat  Chewpanyanun

thidawan-1นางสาวธิดาวรร  คล้ายศรี
Miss Thidawan  Klaysri

tanavoot-1นายธนาวุฒิ  นิลมณี
Mr.Thanavoot  Nilmanee

maytiyanin-1ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
Dr.-Ing. Maytiyanin Komkhao

About the Author