ภาพกิจกรรม

 

ex1

001 001-1 001-2
โครงการกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเน่าเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัย เปิดโลกไอทีสู่ชุมชน สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ ๖ ศูนย์พระนครเหนือ
img_2053 img_4105 001-3
โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยวิถีไทย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โครงการตรวจวัดปริมาณ Total and Fecal Coliform Bacteria ในคลองบางลำพู โครงการ อบรมเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และสาขาสถิติประยุกต์
001 001-1 img_2385
ปรับปรุงภูมิทัศน์และอนามัยสิ่งแวดล้อมของลานปฏิบัติธรรมภายในวัด สหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๒ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
img_1845 img_1640 img_0567
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญวิทยากรบรรยายถ่ายทอดเครือข่าย Computer Network  แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่โรงเรียนมัธยมศึกษา 
img_1418 img_1325 img_1060
การเตรียมความพร้อมชาว IT สู่โลกการทำงาน  พิธีมอบทุนการศึกษา  บันทึกเทปรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน” 

หน้า         1              2              3              4

 

 

 

 

 

 

 

About the Author