ประวัติความเป็นมา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ ได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ตั้งแต่วันที่ 19 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2548 เป็นต้นมาและมีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ตามประกาศโครงการจัดตั้งคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์หลัก
1.  ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และพัฒนากำลังคนทุกระดับ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.  ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการ ผลิตให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3.  ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาแนะนำการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันจะ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4.  อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศูนย์รวมของชุมชน

About the Author