ติดต่อหน่วยงานภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
4136 งานประกันคุณภาพการศึกษา
4137 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์และชีววิทยา)
4146 งานสวัสดิการและอาคาร
4155 งานประชาสัมพันธ์
4156 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4157 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
4158 คณบดี
4159 สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
4186 เลขานุการคณบดี
4189 สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4192 งานเอกสารการพิมพ์
4193 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์)
4194 สำนักงานฝ่ายบริหารและวางแผน
4195 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาเคมี)
4197 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาสถิติ)
4202 สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
4211 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

About the Author