แผนพัฒนาคณะ

1. พัฒนาด้านบุคลากร
–  สร้างความเข้าใจโดยการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในระยะเวลา 4 ปี
2. พัฒนาด้านแผน
–  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เช่น
–  จัดทำแผนกลยุทธ์
–  จัดทำแผนระยะปานกลาง และระยะยาว
–  จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดทำแผนติดตามและประเมินผล
–  ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ รายงานผลการดำเนินงาน
–  ประเมินผลการปฏิบัติงาน
–  นำผลจากการประเมินไปปรับแผน
3. พัฒนาระบบงาน
–  ปรับระบบบริหาร
–  กระจายอำนาจ
–  ทำงานเป็นทีม
–  ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด
–  สร้างความเข้มแข็งให้อาจารย์และนักศึกษา
–  เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
–  จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
–  เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
–  จัดทำบทเรียน e-learning
–  พัฒนาบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
–  จัดหา รักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
–  ประสานแหล่งงบประมาณและทุน
–  หน่วยงานภาครัฐ
–  หน่วยงานภาคเอกชนและอุตสาหรรม
–  องค์กรต่างประเทศ
–  สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรรักและศรัทธา
–  ให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะ
–  ส่งเสริมประชาธิปไตยในคณะ
–  จัดสวัสดิการและการยกย่องชมเชย

About the Author