แผนบริหารจัดการ

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
–  ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
2. การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
–  พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย
–  จัดทำคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  จัดการศึกษาด้วยระบบสหกิจศึกษา
–  พัฒนาระบบคุณภาพที่เน้นมาตรฐานสากล
3. การบริหารจัดการเชิงรุก
–  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
–  นำระบบสมรรถนะมาใช้ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
–  ประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุก
–  พัฒนาลักษณะทางกายภาพโดยการสำรวจพื้นที่ วางผังจัดพื้นที่อาคาร วางแผนต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
–  เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
–  พัฒนาความเป็นเลิศในอาชีพ
–  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนและการดำเนินชีวิต
–  ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา
–  การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนานาชาติ
–  พัฒนาสโมสรนักศึกษาให้เข้มแข็ง
–  สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
–  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
–  พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ
–  ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากรทุกคน
–  ปลุกจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน
–  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
6. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
–  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
–  ผลิตสื่อเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพ
–  ขยายความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
7. สนับสนุน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
–  จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
–  ศึกษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
–  บูรณาการการอนุรักษ์ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน
–  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
8. การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ
–  สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
–  พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
–  สร้างเครือข่ายการวิจัย
–  จัดหาทุนสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
9. การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ
–  สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
–  สนับสนุนการจดสิทธิบัตรผลงานของอาจารย์
–  ร่วมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ Green Technology and Productivity

About the Author