สอบปลายภาค ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

stu-23-04-58

งานทะเบียนและประมวลผล  แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2  รหัส 57 ที่มีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2  ให้นักศึกษาไปสอบกับอาจารย์ตามห้องที่กำหนด

1. นักศึกษาที่เรียนกับ ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย  สอบห้อง  9906

2. นักศึกษาที่เรียนกับ อาจารย์อาภัสรา   นพพรพงศา  สอบห้อง  9907

3. นักศึกษาที่เรียนกับ  ดร.สิรดา                                    สอบห้อง 9301

4. นักศึกษาที่เรียนกับ อาจารย์คัมภีร์  เนตรอัมพร        สอบห้อง 9303

 

Download ::

ข่าวสารอื่นๆ:

About rainny