ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

IMG_9690

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อมรา  อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  เข้าร่วมเทิดพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพิธีถวายพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  เมื่อวันที่ ๒  เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม  D-Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวสารอื่นๆ:

About อรวรรณ มุกนนท์