ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

IMG_9690

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อมรา  อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  เข้าร่วมเทิดพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพิธีถวายพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  เมื่อวันที่ ๒  เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม  D-Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวสารอื่นๆ:

ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดี
โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน”
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภา...

About อรวรรณ มุกนนท์