โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

IMG_0410

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น ๒ โดยมีนักศึกษาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๕๐ คน  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสริมสร้างบุคลิกภาพให้นักศึกษาในด้านต่างๆ  ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม สติปัญญา  และมีวินัยในตนเอง  พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จ

ข่าวสารอื่นๆ:

About อรวรรณ มุกนนท์