เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

IMG_9741

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี๒๕๕๘  ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๘  เริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ บริเวณชั้นล่างสำนักงานกิจการนักศึกษา    โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน ๒ คน  คือ หมายเลข ๑  นางสาวภาวนา  ทิมผ่องใส  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และหมายเลข ๒ นายพีรพงษ์  ไกรศรีสุวรรณ  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลจากการนับคะแนน  หมายเลข ๑ ชนะคะแนนไปด้วย ๑๐๐ : ๗๘ คะแนน

ข่าวสารอื่นๆ:

About อรวรรณ มุกนนท์