โครงการการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่องระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดโครงการการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่องระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและ ให้โอวาทในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผศ.สุขุมาล          หวังวณิชพันธุ์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายร่วมถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรมกลุ่ม

About admin