ติดต่อสำนักงาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2913-2424 ต่อ 136

About the Author