บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการเรียนการสอนและด้านการพัฒนานักศึกษา

DSC_1344    เมื่อวันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการเรียนการสอน และด้านการพัฒนานักศึกษา  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้นำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านประกันคุณภาพ  SaT Clinics  มานำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

 

About admin