โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น (C-IQA)

1368688579158โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น (C-IQA)  เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  วันศุกร์ที่ 5  เมษายน 2556  เวลา  08.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเนศ  50  ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

About admin