โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่องระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ  เรื่องระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและ ให้โอวาทในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์   สีหะอำไพที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและอดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นวิทยากรบรรยายร่วมถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑   เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว

About admin