โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและ ให้โอวาทในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) เป็นวิทยากรบรรยายร่วมถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรมกลุ่ม

About admin