โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่องระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่องระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและ ให้โอวาทในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระเดช    เจียรสุขสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นวิทยากรบรรยายร่วมถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรมกลุ่ม

About admin