โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

DSC_2062

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ  เรื่อง  ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและ ให้โอวาทในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายร่วมถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรมกลุ่ม

About admin