ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการเรียนการสอน และด้านการพัฒนานักศึกษา

IMG_7736-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา   ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการเรียนการสอน และด้านการพัฒนานักศึกษา  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี ต่อจากนั้นร่วมถ่ายภาพ มอบของที่ระลึกและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ  ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗    ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา

About admin