ทำเนียบผู้ดูแล KM

1.ชื่อ-สกุล
นาย คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
ตำแหน่งหัวหน้างานการจัดการความรู้
Email addresskanawut.i@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงาน)02-836-3000 ต่อ 4625, 4626
หมายเลขโทรศัพท์ (เคลื่อนที่)087-223-4459

2.ชื่อ-สกุล
นางสาว รัชดาวรรณ คงยัง
ตำแหน่งนักวิการการศึกษา ปฏิบัติการ
Email addressratchadawan.k@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงาน)02-836-3000 ต่อ 4625, 4626
หมายเลขโทรศัพท์ (เคลื่อนที่)083-394-4042