ทะเบียนความรู้

จำแนกตามปีงบประมาณ

ลำดับที่ (ที่/ ปี งปม)เรื่องรูปแบบสถานที่จัดเก็บหมายเหตุ
83 (11/60) Applying Multiple Objectives Optimisation in Item Recommendations โดย Dr.Sunantha SODSEE และ Dr.Maytiyanin KOMKHAOเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
82 (10/60)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ: การวาดกราฟโดยใช้ Microsoft mathematics โดย ผศ. สุขจิตร ตั้งเจริญ และ อ.วรีวรรณ์ วิเศษสิงห์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
81 (9/60)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. โดย อ.มาโนช หลักฐานดี ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ ดร. วิรินธร บุญยะโรจน์ และ ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้วเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
80 (8/60)บันทึกเรื่องเล่า: การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนางสาวศุภานัน ปิ่นเจริญเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
79 (7/60)“ตัวบ่งชี้และมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และ“ตัวบ่งชี้และมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ ระดับคณะ โดย ร.ศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุลเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
78 (6/60)บันทึกเรื่องเล่า : การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO โดย ดร. คณาวุฒิ อินทร์แก้วเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
77 (5/60)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ: การใช้โปรแกรม The Geometer’s Skatchpad สำหรับการสอนกราฟระบบพิกัดเชิงขั้ว โดย ดร. ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
76 (4/60) การพัฒนาหลักสูตรและจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ ๒) คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
75 (3/60) บันทึกประเด็นความรู้ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้การคิดขั้นสูง โดย ดร.ณิศรา สุทธิสังข์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
74 (2/60) ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
73 (1/60) The UK Higher Education in the 21st Century โดย Dr.Daren Albuttเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
72 (17/59)ชุดเอกสารประกอบการอบรม โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
71 (16/59)การใช้โปรแกรม ERP/SAP ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดย คุณนิศารัตน์ ณ นคร
และคุณอรทัย เขียนสวรรค์ บริษัท Wall Tech Technology จำกัด
เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
70 (15/59)การทำหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างผู้เรียนให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 โดย ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
69 (14/59)การผลิตและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล โดย ร.ศ. ปรัชญนันท์ นิลสุขเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
68 (13/59)การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย ดร. บรรเจิด ดอนเนตรงามเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
67 (12/59)แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้านเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
66 (11/59)หลักการและแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสาขาวิชา และการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
65 (10/59) ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร โดย อ.ธนาวุธ นิลมณีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
64 (9/59) เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: แนวทางและวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
63 (8/59)การจัดโครงการฝึกอบรมภายในประเทศงบรายจ่ายอื่น โดยคุณวันดี ช่วยประยูรวงศ์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
62 (7/59)องค์ความรู้จากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
61 (6/59)การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีเลิร์นนิงรายวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ดร.ชัชวาล ศรีภักดี และอ.ธนาวุฒิ นิลมณีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
60 (5/59)Influence of Quenching Process on Municipal Solid Waste incineration Bottom Ash Characterization by Dr. Kanawut  Inkaewเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
59 (4/59)บันทึกการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคณิตศาสตร์และสถิติ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
58 (3/59)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
57 (2/59)การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย MATLAB โดย  ดร.เมธิญาณินฆ์  คำขาวเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
56 (1/59)วิธีการสร้าง USB flash drive สำหรับติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Ubuntu โดย อ.ศิริชัย สาระมนัสเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
55 (8/58)กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคนวิจัย เรื่อง  การปรับปรุงผิวเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ โดย ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุลเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
54 (7/58)บันทึกการเล่าเรื่อง การเตรียมต้นฉบับเอกสารงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยวิชาการระดับนานาชาติด้วยโปรแกรม Latex โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
53 (6/58)การผลิตแก้วจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางธรรมชาติ โดย ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุลเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
52 (5/58)การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ พัฒนาคุณภาพ โดย ดร.สุนิสา สายอุปราชเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
51 (4/58)กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มการพัฒนาการเรียนการสอน  เรื่อง  การพัฒนากระถางต้นไม้จากดินและเส้นใยปาล์มน้ำมัน โดย อ.วรนุช ดีละมันเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
50 (3/58)บันทึกการเล่าเรื่องกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ ๒เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
49 (2/58)วิธีการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Ubuntu บนโปรแกรม Virtual Box โดย อ.ศิริชัย สาระมนัสเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
48 (1/58)วิธีการติดตั้งโปรแกรม Virtual Box โดย อ.ศิริชัย สาระมนัสเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
47 (9/57)กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) กลุ่มชุมชนคนวิจัย เรื่อง  การดูดซับเสียงและปัจจัยที่มีต่อการดูดซับเสียงเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
46 (8/57)การประกันคุณภาพการศึกษาเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
45 (7/57)กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคนวิจัย เรื่อง  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
44 (6/57)ทดสอบการทำงานของ Software Antivirus ได้อย่างไรเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
43 (5/57)การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 1, 2 และปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 2 ด้วยระบบการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ โดย ดร.ชัชวาล  ศรีภักดีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
42 (4/57)กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) กลุ่มชุมชนคนวิจัย เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  โดย ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุลเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
41 (3/57)บันทึกการเล่าเรื่องกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และการประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
40 (2/57)การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักดิ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
39 (1/57)กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มการพัฒนาด้านการเรียนการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  เรื่อง การทำงานอย่างไรให้มีความสุข สนุกกับการทำงานเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
38 (13/56)กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคนวิจัย  การพ่นเคลือบด้วยเปลวเพลิงความร้อนในอุตสาหกรรมเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
37 (12/56)กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคนวิจัย  เรื่อง  การสึกหรอของวัสดุพอลิเมอร์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
36 (11/56)กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคนวิจัย  เรื่อง  การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
35 (10/56)จะปิดการทำงาน Autoplay ได้อย่างไร บน Windows XP และ Windows 7 โดย อ.ศิริชัย สาระมนัสเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
34 (9/56)มาใช้ Antivirus แบบ Free ดีกว่า โดย อ.ศิริชัย สาระมนัสเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
33 (8/56)กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคนวิจัย  เรื่อง  เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์สมบัติทางกลในระดับนาโนเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
32 (7/56)บันทึกการเล่าเรื่อง กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ธาตุในเชิงปริมาณด้วยเครื่องอะตอมิกสเปกโตรสโกปี แบบดูดกลืนแสง โดย อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
31 (6/56)กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เรื่อง ทิศทางของรายวิชาในหลักสูตรวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
30 (5/56)กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านการเรียนการสอนและด้านการพัฒนานักศึกษาเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
29 (4/56)บันทึกการเล่าเรื่อง กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการด้านงานบริการวิชาการ และการวิจัยสู่การเรียนการสอน โดย ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุลเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
28 (3/56)กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เรื่อง การจัดทำหลักสูตรใหม่เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
27 (2/56)กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
26 (1/56)กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง  การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
25 (4/55)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการจัดทำหลักสูตรและงานประกันคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
24 (3/55)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการจัดทำหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
23 (2/55)บันทึกการเล่าเรื่องการประยุกต์ใช้หลักการของวิธีกำลังสองน้อยที่สุดในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1,2 สำหรับวิศวกรเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
22 (1/55)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการจัดการทำหลักสูตร TQF ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
21 (2/54)การประยุกต์ใช้หลักของวิธีกำลังสองน้อยที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เรียบเรียงโดย ดร.ชัชวาล ศรีภักดีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
20 (1/54)ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ณ เซียงไฮ้ ประเทศจีน”                 อาจารย์ กฤษภา เหล็กดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ณ เซียงไฮ้ ประเทศจีน เรื่อง Spatial Analysis and malaria Mappingเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
19 (19/53)การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นโดยใช้หลักการชีวิตที่พอเพียงเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
18 (18/53)การ แก้ ปัญหาการสูบบุหรี่ในห้องสุขาและที่ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ผศ. รัชนี ผิวทอง อ.ศุภชัย หิรัญศุภโชติ อ.มาโนช หลักฐานดีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
17 (17/53)หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานคุณภาพนำทิ้งในทางชลประทาน เรียบเรียง โดย อาจารย์ ดวงฤทัย นิคมรัฐ เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
16 (16/53)เชื้อแบคทีเรียช่วยเราควบคุมอากาศได้ด้วยหรือ? ฝนและหิมะตกเกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยหรือ? เรียบเรียง โดย อาจารย์ ดวงฤทัย นิคมรัฐ เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
15 (15/53)การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดย อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
14 (14/53)การคูณเลขง่ายๆด้วยโครงการตาข่ายแบบแลิตทิช เรียบเรียงโดย อาจารย์ วรีวรรณ์ วิเศษสิงห์  เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
13 (13/53)มาหารากที่สองของจำนวนจริงโดยการตั้งหารกันเถอะ เรียบเรียงโดย อาจารย์ เพ็ญนภา               สุวรรณบำรุงเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
12 (12/53)การใช้นิ้วมือช่วยในการจำค่าตรีโกณมิติของมุมพื้นฐาน เรียบเรียงโดย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์กรรณิการ์ ม่วงชูเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
11 (11/53)ระบบการจัดการการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle โดย  อาจารย์วิภา  จักชัยกุล  เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
10 (10/53)หลักการสัมนาทางการศึกษา  เรียบเรียงโดย         อ. อุบลวัลย์  อินทรปัญญาเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
9 (9/53)การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่  เรียบเรียงโดย  อ.สุธาดา  ศรีเกตุ   เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
8 (8/53)3D Computer  Graphics An Introduction โดย อ.นิภาพร  ปัญญาเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
7 (7/53)การแจกแจงของตัวสถิติ โดย อ.สยาม ลางคุณเสนเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
6 (6/53)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต  โดย  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
5 (5/53)การเรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน  โดย  อาจารย์วิภา  จักรชัยกุล  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
4 (4/53)ดูดอะตอมออกมาแล้วเรียงใหม่ได้จริงเปล่า โดย อาจารย์ ดร. ชัชวาล ศรีภักดีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
3 (3/53)ค่าคงที่ทางฟิสิกส์ โดย อาจารย์ ดร. ชัชวาล           ศรีภักดีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
2 (2/53)สูตรคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับฟิสิกส์ 1 และ 2 สำหรับวิศวกร โดย อาจารย์ ดร. ชัชวาล ศรีภักดีเอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM
1 (1/53)การเขียนกราฟและการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง โดย อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เอกสารแฟ้ม KMมีในคลังความรู้เว็บไซต์ KM