ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ [20-23 Feb. 2018]

งานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ <<<คลิ๊ก>>>

ทั้งนี้  ศูนย์การจัดการความรู้ ขยายเวลาเป็น “ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้

– หนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานในสังกัด

– เอกสารรูปแบบการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี