ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี [18 July 2017]

ด้วยศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก”  โดยมีผู้ถ่ายทอดความรู้คือ ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร ในวันอังคาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์เทเวศร์)  ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. งานการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว