ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 Nov. 2016]

ขอเชิญชวน

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยในกิจกรรมเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคคลากรส่งบทความแนวปฎิบัติที่ดี (Good Practices) เข้าประกวด ในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ส่วนนักศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่งานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 [ขยายเวลาจากเดิมวันที่ 15 ตุลาคม 2559]

กิจกรรม-2560-724x1024