ขอเชิญชวนร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [16 Sep. 2016]

ประกาศเชิญชวน

งานการจัดการความรู้และงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “The UK Higher Education in the 21st Century การจัดการศึกษาระดับสูงของประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 21” โดย Dr. Daren Albutt จาก Faculty of Engineering, The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษาและผู้สนใจท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้สามารถแจ้งลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ได้ที่งานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทรศัพท์. 02-836-3000 ต่อ 4610, 4616, 4617 หรือ E-mail: kanawut.i@rmutp.ac.th

 

โปสเตอร์ 59-9-16 Sci RMUTP