Community of Practice

Slide1

7 ชุมชนนักปฏิบัติ

ชุมชนนักปฏิบัติในเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำแนกได้ทั้งหมด 7 ชุมชนนักปฏิบัติ คือ

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

CoP 3 การบริการวิชาการ

CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

CoP 5 การบริหารจัดการ

CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา

CoP 7 การพัฒนานักศึกษา