ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ [20-23 Feb. 2018]

งานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ <<<คลิ๊ก>>>

ทั้งนี้  ศูนย์การจัดการความรู้ ขยายเวลาเป็น “ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้

– หนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานในสังกัด

– เอกสารรูปแบบการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี [18 July 2017]

ด้วยศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก”  โดยมีผู้ถ่ายทอดความรู้คือ ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร ในวันอังคาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์เทเวศร์)  ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. งานการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies” [ 13 July 2017]

งานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

การบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies”  

โดย Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Thomas Brudermann จาก Institute of System Sciences, Karl-Franzens-University Graz ประเทศออสเตรีย

ในวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2560ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 15.00-16.30 น.

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 Nov. 2016]

ขอเชิญชวน

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยในกิจกรรมเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคคลากรส่งบทความแนวปฎิบัติที่ดี (Good Practices) เข้าประกวด ในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ส่วนนักศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่งานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 [ขยายเวลาจากเดิมวันที่ 15 ตุลาคม 2559]

กิจกรรม-2560-724x1024

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [16 Sep. 2016]

ประกาศเชิญชวน

งานการจัดการความรู้และงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “The UK Higher Education in the 21st Century การจัดการศึกษาระดับสูงของประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 21” โดย Dr. Daren Albutt จาก Faculty of Engineering, The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษาและผู้สนใจท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้สามารถแจ้งลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ได้ที่งานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทรศัพท์. 02-836-3000 ต่อ 4610, 4616, 4617 หรือ E-mail: kanawut.i@rmutp.ac.th

 

โปสเตอร์ 59-9-16 Sci RMUTP

รางวัลแห่งความภูมิใจ [30 Aug. 2016]

งานการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี และอาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีเลิร์นนิงรายวิชาฟิสิกส์” โดยได้เข้ารับรางวัลจากท่านรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

20160831235506

อ.ชัชวาล 59

ในงานเดียวกันนี้งานการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลพิเศษสำหรับหน่วยงานที่มีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนำองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ทะเบียนความรู้และคลังความรู้ของคณะ/หน่วยงาน ตามระบบของการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร ซึ่งงานการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีและศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนครเป็นอย่างยิ่งที่ได้พิจารณามอบรางวัลอันทรงภาคภูมินี้

คณะ 59

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” [29 Jul. 2016]

ประกาศเชิญชวน

งานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”  จัดโดยศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี คณาจารย์และบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่งานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทรศัพท์. 02-836-3000 ต่อ 4610, 4616, 4617 หรือ E-mail: kanawut.i@rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

Capture