แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

แบบเสนอหน่วยงานเพื่อฝึกปฏิบัติงานสหกิจ
ใบคำร้องขอฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สหกิจศึกษา
FM 09-01 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึกษา
FM 09-02 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

กิจกรรมหลังจากได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ

FM 09-14 แบบประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา
หนังสือยินยอมการเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจ
เอกสารฉบับนี้ยื่นพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของ
นักศึกษาและผู้ปกครองจำนวน 1 ฉบับ
ลาเบลปะหน้าซองน้ำตาล [เอกสารรายงานตัว]

กิจกรรมระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

FM 09-03 แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก
FM 09-04 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
FM 09-04 ตัวอย่างการเขียน
FM 09-05 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานฯ
FM 09-07 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติฯ
FM 09-08 หนังสือสัญญาการเข้ารับปฏิบัติงานฯ
ลาเบลปะหน้าซองน้ำตาล [เอกสารสัปดาห์ที่2]
ลาเบลปะหน้าซองน้ำตาล [เอกสารส่งรายงาน]
แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำวัน
แบบสอบถาม สำหรับนักศึกษา
แบบประเมิน พนักงานที่ปรึกษา
แบบสอบถามสำหรับ ผู้บริหาร/พนักงานฝ่ายบุคคล

แผนผังวิธีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา

คู่มือการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาสิ่งแวดล้อม
(ตัวอย่างจาก ม.สุรนารี นศ.ต้องปรับรูปแบบตามคู่มือของคณะด้วย)

กิจกรรมหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

FM 09-06 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานฯ
FM 09-13 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งฯ
ลาเบลปะหน้าซองน้ำตาล [เอกสารรายงานตัวกลับ]
ข้อกำหนดในการจัดทำและจัดส่งวัสดุถุซีดีและโปสเตอร์

About the Author