เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สหศึกษาคืออะไร

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  เป็นการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยจัดให้มีการเรียนในมหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมืออย่างมีหลักการและเป็นระบบ  ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  สามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด  โดยมีสหกิจศึกษาเป็นกลไกความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย  และยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเข้าปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนปกติ  นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะของงานอาชีพที่ผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัว  อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  และกระบวนการสหกิจศึกษาจะก่อให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ  ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา ส่วนสถานประกอบการจะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ

วัตถุประสงค

 1. เตรียมความพรอมนักศึกษาในดานการพัฒนาอาชีพ ทักษะ และประสบการณกอนเขาสู ระบบการทํางานจริง
 2. เพิ่มเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแกนักศึกษา ในรูปแบบ ที่มีคุณคาเหนือกวาการฝกงาน สหกิจศึกษา : บูรณาการการทํางานกับการเรียน พัฒนาอาชีพ และ สรางความพรอมในการทํางาน สถานศึกษา สหกิจศึกษา สถานประกอบการ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพ ตรงตามความตองการตลาดแรงงาน
 3. เปดโอกาสใหสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดมีสวนรวมในการพัฒนา คุณภาพบัณฑิต
 4. เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐาน และตรงตาม ความตองการของตลาดแรงงานมากขึ้น
 5. เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง สถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาผานนักศึกษาสหกิจ ศึกษาและคณาจารยนิเทศ อันจะนําไปสูความรวมมือที่กวางขวางมากขึ้น

ความสําคัญของสหกิจศึกษา

ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตาง ๆทั่วโลกใชสหกิจศึกษาเปนแนวทางในจัด การศึกษาระดับปริญญาตรี เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขาวิชาชีพ โดยมีเปาประสงคตรงกัน คือ การ เสริมคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง ใหตรงกับ ความตองการของ ตลาดแรงงานซึ่งเปนสวนสําคัญในการเตรียมบัณฑิตใหพรอมที่จะเลือกอาชีพและเขาสูระบบการ ทํางานทันที ที่จบการศึกษาทําใหบัณฑิตสหกิจศึกษา “รูจักตน รูจักคน รูจักงาน”

ประโยชนสหกิจศึกษา

ดานนักศึกษา

 1. ไดรับประสบการณวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก ซึ่งเปนการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานจริงหลังสําเร็จการศึกษา
 2. มีผลการเรียนในสถานศึกษาหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีขึ้น
 3. พัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน ภายใตการดูแลของหัวหนางานจริง
 4. พัฒนาความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมอื่น นอกเหนือจากสังคมนักศึกษา
 5. เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น
 6. เกิดทักษะการสื่อสารรายงานขอมูล
 7. คนพบศักยภาพของตนเองในการเลือกสายงานอาชีพไดถูกตอง
 8. มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา
 9. เปนบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพรอมในการทํางานสูง

ดานสถาบันอุดมศึกษา

 1. เกิดความรวมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ มีโอกาสในการพัฒนาความรูนอก หองเรียนและโจทยการวิจัย โดยผานทางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
 2. ทราบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาวิชาในหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต ใหสอดคลอง ตอความตองการของสถานประกอบการ
 3. เปดวิสัยทัศนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองตอความตองการของสถานประกอบการ
 4. สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ
 5. ภาพพจนที่ดีในการใหโอกาสนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในขณะที่ศึกษาอยู

About the Author