อาจารย์นิเทศ

paste38

1.  คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
2.  คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจำสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่เท่านั้น
paste40

1.  คณาจารย์นิเทศต้องนัดหมายสถานประกอบการเพื่อเข้ามานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน
2.  คณาจารย์นิเทศต้องจัดทำแผนการนิเทศนักศึกษา
3.  คณาจารย์ดำเนินการนิเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติดังนี้
3.1   ในการนิเทศงานต้องจัดให้มีการประชุม ระหว่างพนักงานพี่เลี้ยงกับคณาจารย์นิเทศ  และ นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมกันทั้งสามฝ่าย
3.2   ต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อการนิเทศงานหนึ่งครั้ง
3.3  รายงานผลการนิเทศต่ออาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา หลังการนิเทศ 1 สัปดาห์
4.  คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจำเป็นของสาขาวิชา
5.  คณาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการนำเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา
6.  ในช่วงระยะกึ่งกลางของสหกิจศึกาา คณาจารย์นิเทศควรรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฎิบัต ิของนักศึกษาร่วมกับพนักงานพี่เลี้ยงและให้ข้อเสนอแนะ
7.  ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฎิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับผู้ นิเทศและผู้บริหารองค์กรและประเมินผลงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

 

About the Author