นักศึกษา

img10923359

1.  มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่อยู่ในระหว่างการถูกทำโทษทางวินัย
2.  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  และสามารถพัฒนาตนเองได้
3.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  2.00  ขึ้นไป
4.  สอบผ่านรายวิชาที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร
5.  ผ่านการอบรมเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีระยะเวลาการอบรมไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ  80
6.  ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน  วิธีการดำเนินการของงานสหกิจศึกษา โดยยึดปฏิทินรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นหลัก

About the Author