แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

 

FM 09-09 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษา
FM 09-10 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (ปรับปรุง)         
FM 09-11 แบบประเมินรายงานนักศึกษา
บันทึกข้อความรายงานผลการนิเทศ
แบบใบเบิกเงินค่านิเทศงานนักศึกษาสหกิจ
ตารางกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจ

แผนผังวิธีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

About the Author