แจ้งรายละเอียดการยื่นขอเอกสารสหกิจ ประจำภาคการศึกษา 2557

นักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557  ให้เตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจ  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอรับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และคำร้องขอใบแสดงผลการเรียนได้ที่ งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.sci.rmutp.ac.th  หัวข้องานสหกิจศึกษา

Download ::

About admin