ปฏิทินรายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

ce_02-03-58

นักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ในภาคการศึกษา 1/2558  ให้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นออกฝึกสหกิจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาการยื่นเอกสารแบ่งออกเป้น  3  รอบ  คือ

รอบที่ 1  ระหว่างวันที่  2 -13  มีนาคม 2558

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่  23 มีนาคม  – 3  เมษายน 2558

รอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 16 -30  เมษายน  2558

 

Download ::

 

 

 

 

 

 

 

About admin